Print this page

 


Juni 2011

DS opdateret Aug 2021

Vedtægter

For BådKlubben Valby

Oscar Pettifords Vej 4,

2450 SV – tlf. 33226926

 

§ 1 Navn, hjemsted og kendemærker

1 Klubbens navn er ”Båd Klubben Valby”.

Dens hjemsted er Oscar Pettifords Vej 4, 2450 Kbh. SV.

2 Som klub og hjemstedsbetegnelse bruges bogstaverne BKV-KBH.

3 Klubbens stander er en rød/hvid trekantet dug med blå kant; i dugen findes bogstaverne BKV i blåt, således at K-et danner adskilesen mellem det røde og det hvide felt.

4 Klubben er medlem af sydhavnsklubberne, og er underlagt dennes vedtægter og bestemmelser.

 

§ 2 Formål

Klubbens formål er at arbejde for fremme af bådsport, søge at fremskaffe de bedst mulige forhold for plads og havn, inden for Københavns havneområde eller i dens nærhed, samt at varetage medlemmernes interesser i forbindelse hermed.

 

§ 3 Begrænsninger

Bådejere som driver erhvervsmæssig fiskeri eller sejlads kan ikke få plads ved klubbens broer.

 

§ 4 Medlemmer, optagelse, mm

1. Der findes 3 medlemskategorier: A = bådplads, B =jolleplads og C = støttemedlem/kajakroer.

Alle 3 kategorier kan være med i kajakafdelingen.

Regler for BKV Kajak er tilknyttet ”Love for Bådklubben Valby” som bilag 1.

2 For at blive A-medlem skal man efter samtale med bestyrelsen have underskrevet et optagelsesskema, hvoraf en genpart ophænges i klubhuset, samt have forudbetalt og været gæst i mindst 3 måneder.

Eventuelle protester mod pågældendene optagelse i klubben skal skriftlig indgives til bestyrelsen før de 3 måneder udløber. Det er bestyrelsen, der herefter godkender eller afviser optagelsen som A-medlem.

3 Et A-medlem, der sælger sin båd, kan blive B- eller C-medlem.

Vedkommende kan vende tilbage til A-medlemskab uden at skulle betale nyt indskud.

For A-medlemmer gælder det, at en eventuel ægtefælle eller ligestillet er

inkluderet i medlemskabet.

Såvel A- som B- og C-medlemmer betaler et optagelses gebyr; A- og B-medlemmer betaler ½ års kontingent forud, C medlemmer et års kontingent forud.

4 Ved optagelse modtager A medlemmer nøgle, stander, love og reglement.

5 Hvis et aktiv medlem afgår ved døden, vil ægtefælle, ligestillet person eller børn af afdøde, uden optagelsesgebyr, kunne indtræde som aktiv medlem, og naturligt overtage afdødes rettigheder og pligter.

6 Huse kan ikke lånes eller lejes ud, uden bestyrelsens godkendelse.

7 Ved opgørelse af medlemmer til DIF s/ tælles alle A- og B- medlemmmer.

8 Et B-medlem har jolle på max 15 fod.

B-medlemmers indskud er det halve af A-medlemmers.

B-medlemmer har hverken stemmeret eller ret til skur/lille hus.

B-medlemmers halvårlige kontingent er halvdelen af det, A-medlemmer med lille båd betaler.

B-medlemmer erlægger halvt så mange pligttimer som A-medlemmer.

 

§ 5 Ophør af medlemskab

1 Ophør af medlemskab: Gyldig udmeldelse kræver, at der skriftligt til klubbens bestyrelse med mindst en måneds varsel og til udgangen af et halvår er givet besked, samt at den pågældende har betalt sit kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning.

2 Et medlem kan slettes af klubben, hvis kontingent / eller andre ydelser til klubben ikke er betalt efter de i loven fastsatte regler.

3 Ingen der er udelukket p.g.a. kontingentrestancer, kan optages på ny som medlem, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

4 Vedr. eksklusion: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusion.

Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft mulighed til at fremføre sit forsvar; medlemmet kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på førstkommende generalforsamling.

I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling har medlemmet krav på at få meddelsen herom senest 3 døgn før generalforsamlingen holdes, lige som medlemmet har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særligt punkt på dagsordenen.

5 Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet (stemmeflertal), som ved ændring af klubbens vedtægter. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlings beslutning, kan kun optages som medlem igen ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves majoritet som ved beslutning om eksklusion.

6 Medlemmer som af den ene eller den anden grund forlader klubben, er forpligtiget til at aflevere nøglerne.

7 Ekskluderede medlemmer har ingen adgang til klubbens områder.

 

§ 6 Ydelser og betalinger

1 Optagelsgebyret fastsættes normalt hvert år på den ordinære generalforsamling, kontingentet ligeledes. Bødestørrelsen for manglende pligt-arbejdstimer fastsættes ligeledes på generalforsamlingen.

2 Ydelser for nøgler, stander samt gebyr for målt elektricitet, betaling for gæstepladser samt grundleje fastsættes løbende af bestyrelsen, der også kan regulere kontingentpris og indskud i det omfang havnevæsen, elværk eller det offentlige pålægger klubben uforudsete stigninger.

3 Kontingentet forfalder til betaling halvårligt forud, dog opkræves kontingent for C-medlemmer helårligt forud – i april måned.

Kontingentet skal betales halvårligt forud den 1. i månederne april og oktober, og skal være kasseren i hænde senest den 5. i forfaldsmåneden for at medlemskabet i det følgende halve år er gældende.

(På generalforsamlingen 2009 vedtog forsamlingen, at A-medlemmer fremover skal betaler kontingent 15. marts i stedet for 1. april, således at kassereren ved hvem der er stemmeberettigede).

Udebleven opkrævning fritager ikke medlemmerne for pligten til at betale rettidig.

4 Såfremt betalingsfristen ikke overholdes, udsendes varsel om betaling inden 8 dage, og der pålægges et rykker gebyr.

Er betalingsfristen ikke overholdt, eller den pågældende har henvendt sig til kasseren og fået en aftale om afvikling af gælden, kan den pågældende slettes som medlem. Medlemmets båd kan bestyrelsen vælge at beholde som pant, eller lade fjerne fra klubbens område for ejers regning.

5 Et slettet medlem har ikke ret til at fjerne sin båd, før restansen er betalt.

6 Et slettet medlem kan kun genindtræde, såfremt bestyrelsen godkender dette, og restansen og evt. nyt optagelsegebyr betales.

7 Det af postvæsnet eller bankens kvitterede girokort, eller en af bestyrelsens medlemmer underskrevet kvittering, indeholdende medlemmets navn og nr. samt beløb er dokumentation for betaling.

 

§ 7 Bådforhold, salg af både

1 Enhver båd, tilhørende et A-medlem, skal forud for tildeling af havneplads være synet og godkendt af bestyrelsen eller et af dem nedsat udvalg. Udgifter i forbindelse med dette afholdes af medlemmet.

2 Enhver båd i klubben skal bære navn og korrekt hjemstedsbetegnelse

(navn - BKV - KBH ) samt føre klubbens stander under sejllads.

3 Enhver båd i klubben skal holdes i tilbørlig yachtmæssig stand

(se reglementet), og bestyrelsen kan pålægge en bådejer, inden en bestemt frist, at bringe mangler i orden, eller dispensere, hvis båden er under reperation el. lignende og ikke sejler.

4 Er manglerne af en sådan art, at de frembyder fare for sikkerheden til søs, vil båden få sejlads forbud til manglerne er udbedret, eller båden bliver kasseret.

5 En kasseret båd, der ikke inden en fastsat frist er bragt i orden og i forsvarlig stand, har klubben ret til over for ejeren at forlange, at båden bliver fjernet fra klubbens område.

6 Enhver ændring af et medlems bådmæssige forhold (køb, salg, bytte eller partnerskab) skal omgående meddeles bestyrelsen (kasseren).

7 Et medlem kan ikke på egen hånd udlåne eller disponere over sin bådplads, hvis medlemmet ikke selv benytter pladsen.

8 Bestyrelsen (broformanden) kan forordne bådpladser i forhold til bådens størrelse, hvis dette er påkrævet. Et medlem med en mindre båd som flyttes, har ved senere køb af større båd, fortrinsret til større bådplads.

 

§ 8 Medlemspligter, forsikringer

1 Det er ethvert medlems pligt at udvise god orden og opførsel overalt på klubbens område, samt under sejlads og ophold i fremmed havn.

2 Klubbens stander skal føres når båden er i vandet.

3 Ethvert medlem er forpligtiget til at gøre sig bekendt med reglementet for Københavns havn, samt inden 1 år at have gennemgået kursus i navigation og alm. søfartsregler. Enhver undladelse af foranstående kan medføre eksklusion. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra denne regel.

4 Ethvert medlem er forpligtet til at udfylde skemaer og formularer, som bestyrelsen finder nødvendige for klubbens administration.

5 Medlemmer udfører efter turnus frivilligt arbejde for klubben, fortrinsvis når indkaldelse hertil sker. Arbejdets varighed fastlægges på generalforsamlingen. Medlemmerne er selv ansvarlige for, at deres timetal er i orden, og kan ved henvendelse til broformanden eller bestyrelsen få anvist arbejde. For manglende timetal betales der et beløb fastsat på generalforsamlingen pr. time.

6 Enhver båd i klubben skal mindst være ansvarsforsikret (klubben er kollektiv ansvarsforsikret i Codan, forsikringen er en del af kontingentet). Der skal sendes en formular ind til Codan; formularen fås på kontoret. Det er hver medlems pligt selv at sørge for dette.

 

§ 9 Bøde

Bestyrelsen kan pålægge medlemmerne en bøde såfremt klubbens love og reglement ikke overholdes; beløbet fastsættes af bestyrelsen, og kan indankes for generalforsamlingen.

 

§ 10 Generalforsamling m.v

1 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed, og kun den kan ændre klubbens love, reglementer og kontingent.

2 Der afholdes ordinær generalforsamling i april.

3 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 21 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

4 Generalforsamlingen vælger en dirgent, som er forsamlingens højeste myndighed, og som leder denne i overensstemmelse med klubbens love

5 Kun restance fri A-medlemmer har stemmeret, 1 stemmer pr. A-medlemskab. Der kan stemmes ved fudlmagt.

6 Til bestyrelse og bestyrelsessuppleanter kan kun vælges restance fri A- medlemmer, der har opfyldt betingelserne i klubbens love .

Dog kan et A-medlemsskab kun give adgang for én person til bestyrelsen eller som suppleant, til øvrige tillidsposter kan vælges restance fri medlemmer.

7 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal, og dens beslutninger som træffes ved almindelig stemme- flertal er afgørende og således bindende for klubbens medlemmer.

8 Såfremt et medlem kræver det, skal afstemninger foregå skriftlig.

9 Alle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

10 Der føres forhandlingsprotekol, som skal underskrives af dirgenten og bestyrelsen. Protekollen skal fremlægges til gennemsyn, mindst 1 time før enhver generalforsamling, og skal i øvrigt forevises for medlemmer der måtte ønske det.

11 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent,

2. Protokol,

3. Beretning,

4. Regnskab,

5. Fastsættelse af kontingent og andre ydelser,

6. Indkommende forslag.

7. Valg (normalt for en 2-årig periode).

8. Eventuelt.

 

§11 Ekstraordinær generalforsamling

1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 1/4 af alle stemmeberettige medlemmer stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 10 stk. 3.

 

§ 12 Klubbens ledelse

1 Til at lede klubben vælger generalforsamlingen en formand, en kasserer, samt 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen.

Formanden og to bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. En kasserer og to bestyrelsesmedlemmer i lige år. Hvert år vælges én bestyrelsessuppleant og én revisor. Alle vælges for en toårig periode og alle valg foregår på den ordinære generalforsamling.  

 

3 Bestyrelsen konstituere sig selv, og bestemmer selv sin forretningsorden, dog således, at den kun er beslutningsdygtig såfremt formanden eller næstformanden samt mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

4 Alle bestyrelsens beslutninger afgøres ved stemmeflertal - ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

5 Det påhviler sekretæren, ved opslag i klubhuset, at holde medlemmerne løbende orienteret om beslutninger og andet af interresse for klubbens medlemmer. Bestyrelsen kan dog beslutte at oplysninger kan tilbageholdes, hvis det skønnes, at disse kan have en negativ virkning for en eller flere personer eller for klubben som helhed.

 

§ 13 Regnskab

1 Klubbens regnskabsår er kalenderåret, kassereren skal inden 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år, samt status pr. 31. december til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning. Driftsregnskab og status bekendtgøres for medlemmerne sammen med indkaldelse til den ordinære generalforsamling

2.Klubben tegnes af formanden og kasserer i fællesskab. I alle sager, der angår køb eller salg, herunder pantsætning af fast ejendom og løsøre, tegnes klubben af formand, næstformand samt kasserer i forening. Udbetaling fra bank skal ske med to elektroniske underskrifter.

 

3 Klubbens midler skal løbende indsættes i banken; kassebeholdningen må normalt maksimalt være 5000 kr.

4 Regnskabsbilag skal signeres af kasseren samt formanden eller næstformanden.

5 Kassereren er pligtig til evt. på forlangende at holde bestyrelsen underrettet om klubbens økonomiske stilling.

6 Revisorerne har ret til når som helst at foretage uanmeldt revision

 

§ 14 Hæftelser

Foreningen hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue, og der påhviler ikke bestyrelsesmedlemmer eller medlemmer nogen personlig forpligtelse i forbindelse med Foreningens virksomhed.

 

 

§ 15 Vedtægtsændring

1 Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 16 Klubbens opløsning

1 Klubben kan kun opløses når 3/4 af samtlige stemmeberetigede A- medlemmer stemmer herfor, og kun på en i den anledning indkaldt generalforsamling. Klubbens midler skal, ved evt. opløsning af klubben, alene kunne anvendes til ideelle, søsportlige formål.

 

Reglement

1 Lanterneføring i henhold til søvejsregler

2 Nødlys (eks. flagermuslygte) samt et mundhorn

3 Passende anker med kæde og tov (15-20 m)

4 Tilstrækkelig fortøjnings reb

5 1 redningsvest pr. person (ellers bøde )

6 Lænsepumpe og pøs

7 Søvejsregler og havnereglement

8 Ildslukker (i kahyt og i kokpit)

9 Kompas

10 Forbindingskasse

11 Strømmen på broerne må kun bruges til reperation på bådene,

samt opladning af batterier. Hvis der er fast strøm til båden skal

der være måler på.

12 Der må kun bruges kodkente DEMKO GUMMI KABLER på

broen, andre ledninger KLIPPES over af brofogen.

Alle ladere der bruges skal være i god stand og intakte.

13 Man kan ikke have hus uden at have båd.

Har et A-medlem afhændet sin båd uden at anskaffe sig en anden,

kan medlemmet søge bestyrelsen om dispensation fra ovenforstå-

ende; bestyrelsen tager stilling i det konkrete tilfælde – en eventuel

dispensations tidsmæssige længde fastsættes af bestyrelsen.

14 Festivitas på broerne skal foregå under hensyntagen til naboer.

 

Bilag 1

På generalforsamlingen 2. april 2011 blev nedenfor stående tilknyttet ”Love for Bådklubben Valby” som bilag 1

Regler for BKV Kajak

 • BKV Kajak er en afdeling af kajakroere under motorbådsklubben Bådklubben Valby.

 • BKV Kajak består af A-medlemmer, B-medlemmer med kajakmedlemsskab eller C-medlemmer med kajakmedlemsskab.

 • Kajakafdelingen vælger et arbejdsudvalg bestående af mindst et A-medlem. Et A-medlem herfra er fast kontakt til BKV’s bestyrelse.

 • Kajakafdelingen har 24 kajakpladser, hvoraf 10 er reserveret til klubkajakker, 2 til gæster og resten til medlemmers egne kajakker.

 • A-medlemmer har fortrinsret til at opstalde private kajakker. Er alle pladser optaget har A-medlemmer førsteret til kajakplads.

 • Kontingent for A- og B-medlemmer: 600,- kr. årligt. For C-medlemmer:

700,- kr. årligt (=C-medlemsskab) og 1.200,- kr. årligt i kontingent,

desuden 600,- kr. i gebyr ved indmeldelse.

- BKV’s Kajaks medlemstal er max. 40.

 • Interesserede tilbydes prøveture, hvis der er kapacitet. A-medlemmer har fortrinsret til sådanne ture. Turene skal foregå med frigivne medlemmer.

 • Interesserede kan efter et par prøveture ansøge om prøver hos afdelingens instruktører. Frigivelse udløses efter mindst 50 km roning og godkendt prøve. A- og B-medlemmer har ret til at komme til prøver, andre skal først indmeldes i BKV som C-medlemmer og betale kontingent.

 • Kun frigivne medlemmer, der har bestået prøven og betalt kontingent, kan ro ud alene og få udleveret nøgle til skur og klubkajakker.

 • Frigivelse kræver godkendt prøve i 600 m svømning, entring samt makkerredning.

 • Låner af klubkajak er ansvarlig for kajak og udstyr. Desuden for forsvarlig parkering, aflåsning samt rengøring.

 • Lån af klubkajakker sker efter først-til-mølle princippet, undervisning har dog første prioritet.

 • Arbejdsudvalget er ansvarligt for opdaterede informationer på bkvorg.dk om BKV Kajak.